مرداد 1392

راه اندازی آزمایشی پورتال جدید

برای دسترسی به تقویم ترمی، کتابخانه الکترونیکی و فرم فایل‌های الکترونیکی از منوی خدمات الکترونیکی پورتال استفاده نمایید.

آدرس ثابت تقویم آموزشی ترمی : http://iauzabol.ac.ir/calendar
برای دسترسی به پورتال قدیمی به آدرس http://old.iauzabol.ac.ir مراجعه نمایید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دربیست ودوم فروردین1378بایک رشته کامپیوتر وتعداد36نفر دانشجو دریک ساختمان استیجاری آغاز به کارکرد ودرسال 1379تعدادرشته های این واحد دانشگاهی به سه رشته و300نفردانشجو ارتقا یافت.

تقویم ترمی نیمسال اول 93-92

این بخش شامل : تقویم آموزشی، یلبوردهای اطلاع رسانی دانشکده ها و فرم های الکترونیکی، منابع و مقالات علمی، و ... می شود.