آخرین مهلت انتخاب واحد 21 شهریور 98 می باشد و قابل تمدید نیست

آخرین مهلت انتخاب واحد 21 شهریور 98 می باشد و قابل تمدید نیست

21 شهریور 98 آخرین مهلت انتخاب واحد می باشد و قابل تمدید نیست
23 شهریور 98 شروع کلاس ها
6 تا 11 مهر ماه 98 حذف و اضافه