سالروز شهادت استاد آیت الله مطهری سیستانی و هفته بزرگداشت مقام معلم گرامی باد

سالروز شهادت استاد آیت الله مطهری سیستانی و هفته بزرگداشت مقام معلم گرامی باد

در سپیده دم ازل ان زمان که سازندگی کائنات اغاز می گردید

و کتاب تکوین گشوده میشد نخستین کلمه ایی که با قلم تقدیر

بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه ی زیبای استاد بود

و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت

سالروز شهادت استاد آیت الله مطهری سیستانی و هفته بزرگداشت مقام معلم گرامی باد