مراسم جشن روز دانشجو در داحد زابل برگزار می شود

مراسم جشن روز دانشجو در داحد زابل برگزار می شود

ضمن تبریک روزدانشجو به اصلاع دانشجویان گرامی می رساند مراسم جشن روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل برگزار می شود
زمان: یک شنبه مورخ 18 آذر ماه 97 ساعت : 13
مکان: سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل
از دانشجویان گرامی واحد جهت حضور در این مراسم دعوت به عمل می آید.