همایش کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل برگزار می شود

همایش کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل برگزار می شود

همایش کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد زابل و همکاری معاونت علمی این واحد دانشگاهی برگذار می شود
مدرس: جناب آقای دکتر کاظمیان مدیر شهرک فناور زاهدان و رئیس هیئت مدیره شتاب دهنده ماهور سیستان
زمان: چهارشنبه 7 آذر ماه 97 ساعت 8:30
مکان: سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی زابل