تقویم آموزشی

تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی96-95

شروع انتخاب واحد و ثبت نام 95/04/01 لغایت 95/04/09
شروع کلاسها 95/04/12
حذف و اضافه
پایان کلاسها 95/05/27
شروع امتحانات 95/06/01
پایان امتحانات

صفحه‌ها