اطلاعیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد زابل

اطلاعیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد زابل

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم هیات علمی و اساتید حق التدریس و واجد شرایط عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می رساند، جهت عضویت در باشگاه نسبت به تکمیل فرم ثبت نام در سایت واحد اقدام نمایند.
ضمنا: ثبت نام افرادواجد شرایط عضویت تا پایان نیمسال دوم 94-93 الزامی می باشد. برای دریافت فرم های باشگاه پژوهشگران جوان به قسمت فرم فایل های الکترونیکی- فرم های پژوهشی، مراجعه نمایید.
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد زابل