بخشنامه تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ها

بخشنامه تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ها

دسته بندی بخشنامه: 

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.