بخشنامه در خصوص غیر معتبر بودن سایت مجله

بخشنامه در خصوص غیر معتبر بودن سایت مجله

دسته بندی بخشنامه: 
فایل بخشنامه: 

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.