تاریخچه کتابخانه

تاریخچه کتابخانه

کتابخانه واحد در سال 1380 با اهداء کتب کار خود را آغاز و از سال 1381 با خرید کتب کار خود را گسترش داد و هم اکنون
تعداد کل کتابهای موجود در کتابخانه 39376 جلد
تعداد کل کتابهای موجود در کتابخانه 13296 عنوان
تعداد کل مجلات علمی پژوهشی 150 عنوان
اشتراک یکساله پایگاه مگیران ( بانک اطلاعات و نشریات کشور) تا پایان سال94
تعداد کل کتب مرجع موجود در کتابخانه 1500 عنوان
و تعداد کل کتب لاتین مرجع و غیر مرجع موجود در کتابخانه 3750 جلدمی باشد.
متراژ سالنهای مطالعه 350 متر مربع و بالغ بر 150 صندلی جهت مطالعه دانشجویان و ظرفیت بیش از 150 نفر را داراست.