دومین کنفرانس نقش پژوهش و فناوری های نوین در مدیریت مواد زاید صنعت نفت