خدمات الکترونیکی

این بخش شامل : تقویم آموزشی، یلبوردهای اطلاع رسانی دانشکده ها و فرم های الکترونیکی، منابع و مقالات علمی، و ... می شود.