فرم وام دانشجویی

فرم وام دانشجویی

وام شهریه به صورت باز پرداخت در طول تحصیل و باز پرداخت بعد از فراغت از تحصیلی پرداخت می گردد 1- وام با باز پرداخت در طول تحصیل در هر ترم یکبار به صورت اقساط (1-20) 2-وام با باز پرداخت بعد از فراغت در هر ترم یکبار (اقساط بعد از فراغت به صورت 36 ماهه ) وام بلند مدت شهریه وزارت علوم تحقیقات وفناوری این وام به صورت باز پرداخت بعد از فراغت ترمی یکبار پرداخت میگردد مدارک مورد نیاز: 1- تکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو و ضامن 2- کپی کارت ملی و شناسنامه دانشجو و ضامن 3-کپی حکم کارگزینی ضامن 4- تعهد نامه باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت و اصل تعهد نامه محضری به صندوق رفاه تحویل گردد 5-نامه کسر اقساط از محل کار ضامن یا گواهی اشتغال بکار (عنوان نامه به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشد) توجه:تعهد نامه محضری فقط یکبار در طول تحصیل از دانشجو اخذ میگردد و قابل استفاده برای تمامی ترمهای متقاضی جهت دریافت وام می باشد وام ضروری وام ضروری حداکثر یکبار در طول مقطع تحصیلی پرداخت میگردد جهت فورتهای پزشکی،بستری در بیمارستان ،عمل جراحی با باز پرداخت 20ماهه میباشد مدارک مورد نیاز: 1-تکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو و ضامن 2-کپی شناسنامه و کارت ملی از دانشجو و ضامن 3-صورتحساب پرداختی و نامه بستری د ربیمارستان و گواهی پزشک معالج 4- تایید پزشک معتمد دانشگاه 5-ضامن باید کارمند رسمی باشد 6-کپی حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ضامن 7-یک فقره چک به میزان 120%وام پرداختی وام اجاره مسکن این وام حداکثر سالی یکبار به کلیه دانشجویان غیر بومی به صورت نقد پرداخت می گردد مدارک مورد نیاز: 1-تکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو و ضامن 2-کپی کارت دانشجویی و انتخاب واحد ترم جاری 3-کپی شناسنامه و کارت ملی از دانشجو و ضامن 4-اصل اجاره نامه به همراه یک نسخه کپی از آن 5-ضامن باید کارمند رسمی یا کاسب با جواز کسب معتبر باشد 6-کارمندان با آخرین فیش حقوقی ،دارندگان جواز کسب همراه با کپی جواز کسب 7-یک فقره چک به میزان 120%وام پرداختی 8-باز پرداخت وام 12 ماهه می باشد وام ازدواج به دانشجویانی وام ازدواج تعلق میگیرد که تاریخ عقد آنها در زمان تحصیل باشد (از تاریخ عقد نباید بیش از یکسال گذشته باشد ،این وام به صورت نقد با اقساط 30 ماهه با توجه به ترمهای باقیمانده تحصیل قسط بندی میگردد) مدارک مورد نیاز 1-تکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجو و ضامن 2-کپی از 3 صفحه اول سند ازدواج 3-کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی زوجین 4- کپی از شناسنامه و کارت ملی ضامن 5-ضامن باید کارمند رسمی دائم باشد 6- گواهی کسر از حقوق ضامن 7-کپی حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ضامن 8-یک فقره چک به میزان 120%وام پرداختی مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام دانشجویی 1-تکمیل فرمهای درخواست وام و تعهد نامه وام 2-کپی از انتخاب واحد ترم جاری 3-فتو شناسنامه و فتو کارت ملی دانشجو 4-کپی کارت ملی و شناسنامه از ضامن 5- آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی از ضامن 6- یک برگ چک به میزان 120%وام اعطایی در وجه صندوق رفاه دانشجویی واحد زابل بدون تاریخ فرم درخواست وام شهریه وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
رده بندی فرم: