اطلاعیه نهاد رهبری دانشگاه پیرامون کلاسهای مجازی دروس معارف

اطلاعیه نهاد رهبری دانشگاه پیرامون کلاسهای مجازی دروس معارف

بر اساس بخش نامه ارسال شده دانشجویان باید به ازای تمام جلسات لغو شده این ترم 22 جلسه از سایت نهاد را بگذرانند. نمرات کسب شده در آزمون های سایت نهاد می تواند با نظر استاد تا سقف ۱۵ نمره ازامتحان پایانی (کتبی) را شامل شود. برگزاری دو جلسه حضوری در انتهای ترم برای راستی آزمایی ضروری است. آخرین مهلت گذراندن دروس عمومی معارف تا 15 خرداد ماه در سایت مجازی دانشگاهیان http://ec.nahad.ir/index.php