امور اداری

نام ونام خانوادگی : علی نخعی

مسئولیت : مدیر امور اداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :مدیریت دولتی

وظایف و عملکردها:

- نظارت بر اعمال و اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی ، خدماتی واحد .
- همکاری با روابط عمومی جهت برگزاری مراسم مربوط به جشن ها و ایام سوگواری و فعالیت های مختلف .
- نظارت به امور کارگزینی ، دبیرخانه ، بایگانی ، ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر و خدمات ، تدارکات ، انبار و امور نقلیه .