امور دانشجویی و نقل و انتقالات

نام ونام خانوادگی : آقای محسن مقدومی

مسئولیت : مسئول امور دانشجویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت