امور مالی

نام ونام خانوادگی :عصمت بختیاری مسئولیت : مدیر امور مالی

آقای غلامرضا داوطلب

اقای جمشید کیخا

آقای اسحاق قورزائی

وظایف و عملکردها :

- اقدام و نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالیاتی ، بیمه ای و مقررات و آئین نامه های مالی که از طرف سازمان مرکزی دانشگاه تهیه ، تدوین و به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می گردد.

- اقدام و نظارت بر اجرای صحیح تنظیم حسابها و دفاتر قانونی و نگهداری اسناد و مدارک مالی و محاسباتی و نگهداری حسابها و ثبت آن در رایانه و تقسیم کار بین ادارات و پرسنل تحت سرپرستی.

- اقدام و نظارت بر تهیه ترازهای ماهیانه و پایان سال واحد دانشگاهی.

- اقدام و نظارت در تهیه و تنظیم اسناد هزینه کلیه پرداختها ، اعم از حقوق و دستمزد و یا سایر هزینه ها (جاری یا سرمایه ای) و انطباق آن با آئین نامه ها و ضوابط دانشگاه.

- نظارت بر تهیه و تنظیم صورت مغایرت حسابهای بانکی .

- اقدام و نظارت بر وصول درآمدها و ثبت و نگهداری صحیح حساب وصولی ها و درآمدهای واحد دانشگاهی .

- نظارت و رسیدگی بر تنخواه گردان ها ، پیش پرداخت ها و علی الحساب های پرداختی به افراد حقیقی و حقوقی .

- نظارت بر هزینه های واحد به نحوی که رعایت سرفصل های بودجه ای به نحو قابل قبول انجام شود .

- همکاری با دفتر طرح ، برنامه و بودجه (حوزه معاونت پژوهشی) جهت تنظیم بودجه واحد در مقاطع زمانی مختلف .

- همکاری ، اقدام و نظارت در امر انبار گردانی در انبارهای واحد دانشگاهی.