دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دربیست ودوم فروردین1378بایک رشته کامپیوتر وتعداد36نفر دانشجو دریک ساختمان استیجاری آغاز به کارکرد ودرسال 1379تعدادرشته های این واحد دانشگاهی به سه رشته و300نفردانشجو ارتقا یافت. با توجه به اینکه منطقه سیستان از مناطق محروم کشور به شمارمی رودنیاز شدیدبه نیروی انسانی دانش آموخته ومتخصص در این منطقه احساس می شد وازآنجاکه دانشگاهها ومراکزآموزش عالی موجود درمنطقه پاسخگوی این نیازنبودند،حضوردانشگاه آزاداسلامی تاحدزیادی موجب رفع این مشکل گردید وبااستقبال روز افزون مشتاقان به تحصیل وتلاش وزحمات مدیران وپرسنل خدوم این واحد دانشگاهی به سیر صعودی خود ادامه داد چنانکه در حال حاضر دارای 34رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی وکارشناسی است که شامل 8رشته در مقطع کارشناسی،9رشته در مقطع کاردانی پیوسته ،14رشته در مقطع کاردانی ناپیوسته و3رشته درمقطع کارشناسی ناپیوسته وتعداد2906نفر دانشجو(90%بومی و10%غیربومی)میباشد. درتاریخ 86/11/12 وهمزمان با معارفه رئیس جدید این واحد دانشگاهی، کلنگ احداث مرکزآموزش زهک زیر نظر واحدزابل پس ازتصویب سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی با حضورجناب آقای دکتر کریم زارع ریاست محترم وقت منطقه هفت ،حجت الاسلام والمسلمین حسینی طباطبایی نماینده محترم مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی،جناب آقای دکتر نورا ریاست محترم منطقه یک دانشگاه آزاداسلامی وفرماندار شهرستان زهک ودیگر مسئولین به زمین زده شد. درحال حاضر دانشگاه دارای6362مترمربع فضای آموزشی-مجتمع مدارس سما با 86/2769مترمربع فضای آموزشی-سه خوابگاه دانشجویی (یک خوابگاه ویژه برادران به صورت ملکی ودو خوابگاه ویژه خواهران به صورت استیجاری )می باشد.وهم اکنون رتبه دوم دانشگاههای آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان را به خوداختصاص داده است.