دفتر حقوقی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا داوطلب

مسئولیت: مدیر حقوقی واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حقوق