مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی : خسرو فیروزی جهانتیغ
مسئولیت ها : مدیر آموزش و مدیر تحصیلات تکمیلی ،
مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اساتید،
دبیر شورای آموزشی واحد،
عضو شورای فرهنگی واحد
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی
مدرس دانشگاه و مولف و مقاله نویس در زمینه های ادبی و فرهنگی
دریافت لوح تقدیر و سپاس از طرف معاونت محترم آموزشی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری
نماینده سازمان سنجش و آموزش کشور در آزمون سراسری دانشگاه ها در شهرستان زابل
مدیر برتر آموزش منطقه هفت دانشگاههای آزاد اسلامی
وظایف و عملکردها -
اجراء مفاد آئین نامه آموامتحزشی - هماهنگی امور آموزشی با مراکز آموزشی ، مدیران و کارشناسان آموزشی. - اجراء دقیق و کنترل برنامه ثبت نام و حذف و اضافه. - ارائه راه حل مشکلات دانشجویان و رسیدگی به آنها. - نظارت بر وظایف کارشناسان رشته ها. - نظارت بر برگزاری -

اجراء مفاد آئین نامه آموزشی - هماهنگی امور آموزشی با مراکز آموزشی ، مدیران و کارشناسان آموزشی. - اجراء دقیق و کنترل برنامه ثبت نام و حذف و اضافه. - ارائه راه حل مشکلات دانشجویان و رسیدگی به آنها. - نظارت بر وظایف کارشناسان رشته ها. - نظارت بر برگزاری انات.