معاون اداری و مالی

دکتر مهدی سراوانی

مهدی سراوانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد
رشته تحصیلی: علوم اقتصادی- اقتصاد کشاورزی و بازاریابی
دوره متوسطه: دبیرستان نمونه زابل
کارشناسی: دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دکتری: دانشگاه سیستان و بلوچستان
ایمیل سازمانی: mahdi.saravani@Iauzabol.ac.ir
Saravani56@yahoo.com

الف) مقالات:
Ø Analysis of Agricultural Crops Insurance Effect on Cultivation and Gross Margin of Rural Farms
Ø Analysis of Crop Insurance Effects on Rural Development
Ø Share of Formal and Informal Labor markets in Rural and Urban Regions of South-East of Iran
Ø بررسی مقایسه ای بهره وري نيروي کار بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن( استان سيستان و بلوچستان )
Ø تحليل تطبيقی بهره وري نيروي کار و اشتغالزايي بخشهای کشاورزی و خدمات استان سيستان و بلوچستان طي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه
Ø بررسی روند اشتغال و بهره وري نيروي کار درفعاليتهای اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی طی برنامه های سوم و چهارم توسعه
Ø تعیین الگوی بهینه کشت بر اساس قیمت سایه ای آب در بخش کشاورزی
Ø تعییین ارزش اقتصادی آب آبیاری در منطقه سیستان
Ø تعییین ارزش اقتصادی و بررسی مصرف اقتصادی آب کشاورزی در منطقه سیستان
Ø نقش طرحهای زودبازده در ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در ایران
Ø بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران
ب) طرحهای تحقیقاتی:

Ø محاسبه و تحليل بهره¬وري نيروي کار، اشتغالزایی و رتبه بندی سازمانی کل فعاليتهاي اقتصادي طی برنامه های سوم و چهارم توسعه
Ø تعيين ارزش اقتصادی آب آبياری در منطقه سيستان
Ø طرح تهیه و تنظیم اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان
بررسی نقش بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی (کریم، سراوانی)

تدریس دروس زیر در دانشگاههای مختلف سطح استان
اقتصاد خرد (1 و 2)- اقتصاد کلان (1و2)- ارزیابی طرحهای اقتصادی (اقتصاد مهندسی)- اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- پول، ارز و بانکداری- مالیه عمومی- مالیه بین الملل