کارشناسان آموزش

مشخصات و سوابق اجرایی

 

حوزه فعالیت مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
کارشناس آموزش لیسانس زهرا ده مرده
کارشناس آموزش لیسانس شهربانو شهدادی
کارشناس تحصیلات تکمیلی لیسانس حسنیه فیروزکوهی
کارشناس آموزش لیسانس مریم رضوان نژاد
کارشناس آموزش لیسانس فاطمه کیوان
کارشناس آموزش لیسانس محمد آذریان