حسین اتحادی

0

مقاله علمی پژوهشی
1. بررسی مقایسه ای موسیقی بیرونی وکناری غزل های سنایی و عطار،فصلنامة تخصصی زبان و ادبیات فارسی، مشهد دانشگاه آزاد اسلامی،زمستان 89
2. بررسی مقایسه ای موسیقی بیرونی وکناری غزل های انوری و خاقانی،فصلنامة تخصصی زبان و ادبیات فارسی، مشهد دانشگاه آزاد اسلامی،زمستان 90
3. تسکین در غزل های سنایی و خاقانی،فصلنامه نقد ادبی و سبک شناسی،شهرکرد،شمارة11،بهار92
4. تأثیر پذیری حافظ از اثیراخسیکتی، فصلنامه نقد ادبی و سبک شناسی،شهرکرد،شمارة15،بهار93
5. صدا معنایی در شعر فرخی سیستانی،فصلنامة زیبایی شناسی ادبی،اراک،شمارة21،پاییز 93
6. نقد مقالة «هنر سازه های زبانی سروده های م.امید»، فصلنامه نقد ادبی و سبک شناسی،شهرکرد،شمارة17،پاییز93
7. تأثیرپذیری سبکی بدرچاچی از خاقانی، فصلنامة سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، تابستان94

مقالة علمی تخصصی
1. نگاهی به کتاب مفلس کیمیا فروش،مجلة کتاب ماه ادبیات،خرداد 93
مقالة همایش
1. موسیقی حروف و واژه ها در شعر فرخی سیستانی ،همایش ملی انواع ادبی، شیراز، اردیبهشت 93
2. قافیه در دیوان عطار، همایش ملی انواع ادبی، شیراز، اردیبهشت 93
3. بررسی مقایسه ای موسیقی بیرونی وکناری غزل های سنایی و خاقانی،انجمن بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی،بجنورد، شهریور93

طرح پژوهشی
1. بررسی مقایسه ای موسیقی بیرونی وکناری غزل های انوری وخاقانی،دانشگاه آزاداسلامی واحدزابل،1389
2. موسیقی حروف و واژه ها در شعر فرخی سیستانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدزابل ،1391