مهدی سراوانی

تدریس دروس زیر در دانشگاههای مختلف سطح استان
اقتصاد خرد (1 و 2)- اقتصاد کلان (1و2)- ارزیابی طرحهای اقتصادی (اقتصاد مهندسی)- اقتصاد توسعه و برنامه ریزی- پول، ارز و بانکداری- مالیه عمومی- مالیه بین الملل

الف) مقالات:
 Analysis of Agricultural Crops Insurance Effect on Cultivation and Gross Margin of Rural Farms
 Analysis of Crop Insurance Effects on Rural Development
 Share of Formal and Informal Labor markets in Rural and Urban Regions of South-East of Iran
 بررسی مقایسه ای بهره وري نيروي کار بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن( استان سيستان و بلوچستان )
 تحليل تطبيقی بهره وري نيروي کار و اشتغالزايي بخشهای کشاورزی و خدمات استان سيستان و بلوچستان طي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه
 بررسی روند اشتغال و بهره وري نيروي کار درفعاليتهای اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی طی برنامه های سوم و چهارم توسعه
 تعیین الگوی بهینه کشت بر اساس قیمت سایه ای آب در بخش کشاورزی
 تعییین ارزش اقتصادی آب آبیاری در منطقه سیستان
 تعییین ارزش اقتصادی و بررسی مصرف اقتصادی آب کشاورزی در منطقه سیستان
 نقش طرحهای زودبازده در ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در ایران
 بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران
ب) طرحهای تحقیقاتی:

 محاسبه و تحليل بهره¬وري نيروي کار، اشتغالزایی و رتبه بندی سازمانی کل فعاليتهاي اقتصادي طی برنامه های سوم و چهارم توسعه
 تعيين ارزش اقتصادی آب آبياری در منطقه سيستان
 طرح تهیه و تنظیم اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان
بررسی نقش بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی (کریم، سراوانی)

ارتباط با دانشگاه

زابل،

دانشگاه آزاد اسلامی زابل

05432662776

فید خبری پورتال

فید اخبار و بخش‌های پورتال

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های پورتال از طریق خبرخوان‌ها از لینکهای ذیل بهره مند شوید.